Category Archives: نمونه کار کاربران

لوگوی موسسه ایرانِ دوم

20180925_195715

موسسه ایرانِ دوم موسسه ایست که در آن قرار است عده ای برای پیشرفت آموزش ببینند و نهایت تلاش خود را برای رسیدن به موفقیت انجام دهند. در این موسسه هیچ محدودیت سنی وجود ندارد. سرسبزی نشان این موسسه می‌باشد. در طراحی لوگو سعی شده است از نمادهای موسسه، پیشرفت، سبزی، و همبستگی استفاده گردد تا به خوبی اهداف لوگو را نشان دهد. در علم طراحی لوگو حتما و بایدی وجود ندارد که لوگو بایست از اسم آن شرکت یا سازمان یا … استفاده شود. خصوصاً این لوگو تماماً اهداف این موسسه را نمایان کرده و هیچ نشانی از نام موسسه در آن نیست.