لوگوی بانک آینده – پیشنهاد لوگو به بانک آینده

لوگوی بانک آینده

لوگوی بانک آینده

لوگوی بانک آینده

این لوگو صرفا یک پیشنهاد از طرف تج ایران به بانک آینده بوده و هرگونه کپی از این اثر بعنوان نمونه کار یا لوگوی شخصی و .. ممنوع بوده و پیگرد قانونی بدنبال خواهد داشت

لوگوی بانک آینده

لوگو مفهومی بوده و از المان الماس که یک شئ با ارزش می باشد استفاده شده که مفهوم کلی این لوگو اشاره دارد به ” آینده ای با ارزش در انتظار شماست ”

فاصله ه با آیند هم مفهوم آینده را تکمیل میکند