نمونه طرح حمایتی از گرافیستان و تلنگری به کپی کارها

نمونه طرح حمایتی از گرافیستان

 

نمونه طرح حمایتی از گرافیستان

 

طراحی ساده ولی مفهومی مقایسه طراحان و آماتورهایی که کار گرافیک رو از کپی شروع می کنند

 

کپی نکنیم لطفا