وکتور مسجد عالی قاپو اردبیل – طرح فلت عالی قاپو

وکتور مسجد عالی قاپو اردبیل

وکتور مسجد عالی قاپو اردبیل

وکتور مسجد عالی قاپو اردبیل

طراحی فلت مسجد تاریخی عالی قاپو در شهرستان اردبیل 

نمونه طراحی فلت مسجد تاریخی عالی قاپو اردبیل

این طرح توسط فرهاد انوشه طراحی شده و هرگونه کپی برداری و استفاده غیرقانونی از این طرح ممنوع می باشد