لوگوی تکسل – پیشنهاد به اپلیکیشن تکسل (تج ایران)

لوگوی تکسل

لوگوی تکسل – پیشنهاد به اپلیکیشن تکسل لوگوی تکسل بعد از درخواست و سفارش مدیر اپلیکیشن تکسل ما تصمیم گرفتیم چند اتود برای این اپ کار کنیم که بعد از اتمام و ارائه نمونه ها یکی را انتخاب و استفاده کردند