طراحی لوگو کارخانه تولید سبد میوه

طراحی لوگو کارخانه تولید سبد میوه

طراحی لوگو کارخانه

نمونه لوگویطراحی شده برای کارخانه تولیدی سبد میوه که از المان های چرخ دنده بعوان کارخانه و صنعتی بودن و خطوط سبد بعنوان سبد میوه اجرا شده است

مطالعه بیشتر