هنر تلفیق تصاویر

هنر تلفیق تصاویر

هنر تلفیق تصاویر

مارتین دی پاسکوال هنرمند جوان آرژانتینی، به تازگی با کارهای مونتاژ خود به شهرتی دست یافته است.
این هنرمند ابتدا با دستکاری ساده عکسها ، آغاز به خلق تصاویری رویا گونه از عکسهای معمولی کرد و سپس با گسترش کارهای خود ، نمونه هایی بدیع از هنر فتومونتاژ و تصویر سازی را پدید آورد.

این هنرمند خلاق با ظرافت و دقت بسیار عکسهایی خلق کرده است که بسیار قابل توجه هستند.

البته شاید هویت عکسها تا اندازه ای ترسناک یا غیر دوست داشتنی به نظر برسد، اما هنر این عکاس در استفاده از نرم افزار فتوشاپ را نمیتوان نادیده گرفت .
این عکاس آرژانتینی دنیای خیال و واقعیت را با یکدیگر ترکیب کرده است.
وی پس از مدتی به ارائه رویکرد ذهنی خود در کارهایش روی آورد و فلسفه آسیب پذیری و فنا پذیر بودن جسم بشر را در کارهایش به نمایش گذاشت.
در ادامه چند نمونه دیگر از کارهای این هنرمند را ببینید.

مطالعه بیشتر