پرسش و پاسخ

این بخش از سایت مربوط به پرسش و پاسخ گرافیکی و نرم افزارهای گرافیکی می باشد

سوالات خود را واضح ترجیحا با اسکرین از ارور یا مشکل خود مطرح کنید

چنانچه پاسخ مناسبی برای سوالات مطرح شده دارید میتوانید با کلیک رو عناوین سوالات وارد سوال شده و پاسخ دهید

به بهترین پاسخ ها و پرسش ها توسط سایر کاربران امتیاز داده میشود

برای سوالات خود حداقل 3 برچسب مرتبط انتخاب کنید (کلمه را نوشته و کمی صبر کنید تا کلمه اضافه شود)

از پرسش سوالات غیرمرتبط با گرافیک یا وب خودداری کنید