استفاده از خطوط عمودی در عکاسی

استفاده از خطوط عمودی در عکاسی

استفاده از خطوط عمودی در عکاسی

با استفاده از خطوط عمودی در عکاسی مفاهیم زیادی را می توان منتقل کرد.مفاهیمی از قبیل قدرت و استحکام (مثل یک آسمانخراش) تا رشد (مثل درخت)

همانطور که خطوط افقی را می توان به خوبی با کادربندی افقی به تصویر کشید،عکاسی از خطوط عمودی را می توان به شکل بسیار موثرتری با کادربندی عمودی نمایان کرد.با این ترفند شما می توانید فضای بیشتری از عکس خود را برای تاکید سوژه عمودی به کار برید و بر روی ارتفاع و امتداد آن تاکید کنید.

البته گاهی عکاس خطوط عمودی را در قاب افقی نشان می دهد تا این حس که قاب تصویر توانایی نمایش عظمت سوژه عمودی را ندارد به تصویر بکشد.این کار هنگام عکاسی از سوژه ای با خطوط عمودی خیلی قوی،بسیار موثر است.
در این نوع عکسها آنچه مهم است این است که تا حد امکان خطوط عمودی هم راستا با قاب تصویر باشند.البته اینکار در عمل همواره امکان پذیر نیست.مثلا هنگامی که از یک سوژه خیلی بلند عکاسی می کنید که هرچه به بالاتر می رود به سمت بالای عکس باریک و باریکتر می شود(طبق قانون پرسپکتیو) ولی حتی در چنین وضعیتی هم تلاش کنید تا مرکز سوژه(یا خط تقارن سوژه) حتی الامکان در موازات قاب تصویر باشد.

هنگام عکاسی از سوژه های عمودی هم قانون یک سوم را در نظر داشته باشید.اگر سوژه ای با خطوط عمودی قوی داشته باشید و سوژه را در مرکز قاب بگذارید عکس شما دو تکه خواهد شد. این شیوه گاهی در عکاسی هنری برای اثرگذاری دراماتیک روی مخاطب به کار می رود ولی بطور کلی دونیم کردن عکس معمولا کار صحیحی نیست.

در عکاسی استفاده از تعدادی خطوط عمودی همراستا می تواند خیلی جالب باشد.تاثیر این نوع عکسها هنگامی بیشتر است که این خطوط عمودی را در تضاد با اشکال و خطوطی که در جهت های دیگر قرار دارند به تصویر بکشید.

مطالعه بیشتر